SLOVENSKA
 O združení    Stanovy    Prihláška    Kontakty    Akcie združenia  

Kolegyniam a kolegom
hydrologickej komunity
Slovenska


Vec: Výzva hydrológom majúcim sa k činu


Dňa 31. decembra 2002 bola na Ministerstve vnútra SR, pod číslom spisu VVS/1-900/90-21012 vykonaná registrácia občianskeho združenia pod názvom

Plus500

"Asociácia hydrológov Slovenska"

na základe žiadosti o registráciu podľa zákona č.83/1998 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a predloženia Stanov občianskeho združenia "Asociácia hydrológov Slovenska".

Stalo sa tak, po niekoľko mesačnej príprave. Na texte stanov pracovali: Majerčáková, Miklánek. Petrovič, Szolgay, Šútor a Turčan. Po predbežnej konzultácii na Odbore všeobecnej vnútornej správy boli urobené požadované úpravy Stanov a predložená žiadosť o registráciu podpísaná v zmysle predpisu troma členmi prípravného výboru: Žiadosť podpísali: Majerčáková, Petrovič a Šútor. Čo predchádzalo tomuto počinu? Počas minulého roku sa v hydrologickej komunite veľa diskutovalo o roztrieštenosti aktivity hydrológov v rôznych organizovaných zoskupeniach ako: Vodohospodárska spoločnosť, Odbor vodného hospodárstva pri SAPV, Únia krajinných inžinierov, ICID, Meteorologická spoločnosť, Vedecko-technická spoločnosť atď. Tam hydrológovia rozmieňajú svoju aktivitu na drobné v službách, ktoré sú prioritné v uvedených organizáciách, teda kde je predmetom záujmu len určitá vymedzená oblasť hydrológie. Priestor pre celú oblasť pestovanej hydrológie sa ukázalo prepotrebné vytvoriť v nejakom odborno - záujmovom zoskupení.

Chuť i záujem hydrológov spolčovať sa dokumentujú nasledovné známe neformálne aktivity z minulosti i súčasnosti: K prvému jarnému dňu sa organizuje Dzubákov memoriál (org. pracovníci ÚH SAV), každoročne sa schádzajú snehári (ved. J.Turčan), organizuje sa verejné fórum o povodniach (ved. J.Lichý) a nespomenúť "hydrologické pivo",každý prvý pondelok v mesiaci , (org. Kamilka a Pavel) by bolo prečinom.
Ďalšim dôvodom pre uvedené počínanie bola tá skutočnosť, že napriek spoločným snahám celej hydrologickej komunite o pestovanie a rozvoj hydrologických vied na Slovensku, spoločnému postupu sú kladené prekážky zavádzaním "trhovosti do vedy a výskumu". Najprv organizácia, jej záujmy, jej potreby a požiadavky a až potom spoločný postup hydrologickej komunity pre prehlbovanie poznatkovej základne o kolobehu vody a jej kvality v prírodnom prostredí Slovenska. V súvislosti s uvedeným môžeme mať každý vlastný pohľad, názor ale v spoločnom postupe by sme mali byť jednotní, mali by sme sledovať spoločný cieľ.

V súlade s podmienkami registrácie Asociácie hydrológov Slovenska (ďalej len AHS), prípravný výbor do troch mesiacov
 a)  oznámil verejnosti vznik asociácie spolu s podmienkami na prijatie potenciálnych členov,
 b)  zvolal Valné zhromaždenie členov asociácie do troch mesiacov odo dňa registrácie asociácie ,t.j. dňa 13. marca
       o 15,00 hod organizované na Ústave hydrológie SAV, Račianska 75

Členstvo v AHS (výťah zo stanov č.II / 1 pís.a,b):
1. a) Členom asociácie môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
      -  je, resp. bola činná vo vednej disciplíne "Hydrológia",
      -  je plne spôsobilá na právne úkony,
      -  je bezúhonná.
1. b) Členom AHS môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, pričom musí mať činnosť tejto
        organizácie spoločné úlohy s vednou disciplínou "Hydrológia".
2. Asociácia príjme a zapíše do zoznamu členov AHS fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené
    vyššie a),b). Podaná žiadosť bude prejednaná na Správnej rade AHS.

V prílohe prikladáme formulár žiadosti o členstvo v AHS. Žiadosť je potrebné poslať poštou alebo E-mailom na adresu sutor@uh.savba.sk. Žiadosť poslanú elektronickou poštou je potrebné opakovať v písomnej forme s podpisom a predložiť na oznámenom verejnom zhromaždení, prípadne poslať poštou.

Spravna rada AHS

V Bratislave, 14. Febr.,2003