SLOVENSKA
 O združení    Stanovy    Prihláška    Kontakty    Akcie združenia  S t a n o v y
občianskeho združenia
Asociácia hydrológov SlovenskaPlus500

I.
Všeobecné ustanovenia
1.     Názov asociácie:
     Asociácia hydrológov Slovenska (ďalej len „asociácia“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové
     združenie občanov na území Slovenskej republiky.

2.     Sídlo asociácie:
     Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Račianska 75, 838 11 Bratislava

3.     Názov asociácie v anglickom jazyku:
     Association of Slovak hydrologists

4.  Asociácia je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. Vykonáva
     činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. Asociácia
     vznikla v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov.

5.     Cieľ a činnosť asociácie:
  a)     Združovať na báze dobrovoľnosti jednotlivcov organizačne činných v oblasti hydrológie na Slovensku.
  b)     Prezentovať základný a aplikovaný hydrologický výskum v Slovenskej republike a v medzinárodných organizáciách.
  c)     Pre zástupcov hydrológov v medzinárodných organizáciách pomôcť vytvárať optimálne podmienky pre ich aktivitu v
           hydrologickej komunite SR.
  d)     Prostredníctvom masmédií zabezpečovať informovanosť občanov SR o hydrologických javoch, ich prejavoch, resp.
           o zmierňovaní ich ničivých účinkov.
  e)     Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú informovanosť členov asociácie o dianí v hydrológii u nás a v zahraničí.
   f)     Vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu v rámci vypracovávania expertíz, riešenia projektov a organizovania
           odborných podujatí.II.

Členstvo v asociácii

1.
a)     Členom asociácie môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
  -     je, resp. bola činná vo vednej disciplíne „Hydrológia“,
  -     je plne spôsobilá na právne úkony ,
  -     je bezúhonná.
b)     Členom asociácie môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, pričom musí mať činnosť tejto
       organizácie spoločné úlohy s vednou disciplínou „Hydrológia“.

2.     Asociácia prijme a zapíše do zoznamu členov asociácie fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v
       čl.II/1a), b). Podaná žiadosť o členstvo bude prejednaná na najbližšom zasadnutí Správnej rady
       (definovanej v čl.IV.). Žiadateľ bude vyrozumený do jedného mesiaca

3.      Členstvo v asociácii môže byť zrušené Správnou radou asociácie v týchto prípadoch:
  a)     ak člen asociácie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  b)     ak člen asociácie bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
          obmedzená,
  c)     ak člen asociácie oznámi zrušenie svojho členstva,
  d)     ak člen asociácie bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  e)     ak člen asociácie bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v asociácii,
   f)     ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena asociácie.
  g)     ak člen asociácie neplní stanovy asociácie

4.     Členstvo v asociácii môže mať nasledujúce formy:
       individuálne, kolektívne a čestné.

  a)    Individuálnym, resp. kolektívnym členom asociácie sa môže stať fyzická, resp. právnická osoba, ktorá súhlasí so
       stanovami asociácie a prejaví voľu stať sa členom asociácie formou podania písomnej prihlášky. O prijatí člena rozhoduje
       Správna rada. Proti jej rozhodnutiu sa možno odvolať na Zhromaždenie členov asociácie. Členstvo vzniká dňom
       schválenia prihlášky Správnou radou.
  b)    Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji hydrológie a príbuzných vedných
        disciplín
       v Slovenskej republike, vzdelávaní v hydrológii, vedeckej činnosti v hydrológii, ako i na rozvoj činnosti asociácie.
       O priznaní čestného členstva rozhoduje Správna rada na podnet členov asociácie.


III.

Práva a povinnosti členov asociácie

1.     Členovia asociácie sú pri výkone činnosti v asociácii povinní:
  a)     dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy, týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v asociácii
  b)     dodržiavať Stanovy a vnútorný poriadok, ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom asociácie.

2.     Členovia asociácie majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť orgány asociácie a byť do
       nich volení. Majú právo byť informovaní o zámeroch a aktivitách asociácie.


IV.

Orgány asociácie

1.     Orgánmi asociácie sú:
  a)     Zhromaždenie členov asociácie
  b)     Správna rada
  c)     Prezident asociácie ako jeho štatutárny zástupca.
  d)     Výkonný sekretár
  e)     Sekretariát asociácie
   f)     Dozorná rada.

2.     Zhromaždenie členov asociácie je najvyšším orgánom asociácie. Ostatné orgány sú ním volené.
3.     Volebné obdobie orgánov asociácie je trojročné.
4.     Funkcie v orgánoch sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov.


V.

Zhromaždenie členov asociácie

1.     Zhromaždenie členov asociácie zvoláva Správna rada spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to
     požiada polovica členov asociácie, Správna rada asociácie je povinná zvolať Zhromaždenie členov asociácie do dvoch
     mesiacov.
2.     Člen asociácie môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Zhromaždení členov sociácie. Zastúpený člen sa
     považuje za prítomného.
3.     Zhromaždenie členov asociácie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade, že sa na
     zhromaždenie nedostaví nadpolovičná väčšina, zhromaždenie sa stáva uznášania schopné po 30 min od plánovaného
     začiatku zasadania.
4.     Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
5.     Zhromaždenie členov asociácie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
  a)     volí a odvoláva prezidenta asociácie, členov Správnej rady a ostatných orgánov asociácie a určuje ich počty,
  b)     schvaľuje Stanovy asociácie a ich zmeny,
  c)     schvaľuje vnútorný poriadok asociácie,
  d)     môže rušiť alebo meniť rozhodnutie Správnej rady asociácie,
  e)     schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť asociácie,
   f)     schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch asociácie,
  g)     schvaľuje Stanovy asociácie a ich zmeny,
  h)     rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí

6.     Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi asociácie, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa bodu 1 a, čl.II.


VI.

Správna rada

1.     Správna rada asociácie má siedmich členov. Riadi činnosť asociácie medzi zhromaždeniami asociácie. Správnu radu
     zvoláva prezident asociácie najmenej dvakrát za rok.
2.     Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebný
     súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta asociácie.

Správna rada:
  a)     zvoláva zhromaždenie členov asociácie,
  b)     rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov asociácie,
  c)     spravuje majetok asociácie,
  d)     informuje členov o činnosti asociácie,
  e)     chráni a presadzuje záujmy členov asociácie,
   f)     vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom asociácie,

3.     Správna rada asociácie volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezidenta asociácie a výkonného sekretára asociácie.
     Prezident a výkonný sekretár zastupujú asociáciu navonok a konajú v jej mene vo všetkých veciach. Vykonávajú
     neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej rady a riadia činnosť asociácie. Prezident a výkonný sekretár
     konajú samostatne.
4.     Správna rada asociácie sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Správnej rady zvoláva prezident alebo výkonný
     tajomník asociácie, ak nie je určené vo vnútornom poriadku asociácie inak.


VII.

Dozorná rada

1.     Dozorná rada má troch členov, ktorých volí Zhromaždenie členov asociácie zo svojich radov.
2.     Dozorná rada:
  a)     kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov asociácie a činnosť Správnej rady asociácie, za týmto účelom má
           prístup ku všetkým dokladom asociácie,
  b)     dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci asociácie,
  c)     kontroluje hospodárenie asociácie,
  d)     volí zo svojich členov predsedu Dozornej rady, ktorý riadi činnosť Dozornej rady.
3.     Dozorná rada je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie Zhromaždenia členov asociácie v prípade, že v rámci
     svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť asociácie. Ak Správna rada nezvolá
     Zhromaždenie členov asociácie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade, Dozorná
     rada zvolá Zhromaždenie členov asociácie do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Zhromaždenia
     Správnou radou.


VIII.

Organizačné zložky

1.     Asociácia je oprávnená zriadiť organizačnú zložku, v ktorej mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná
     zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskej asociácie s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
2.     O zriadení organizačnej zložky, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky, rozhoduje Správna rada asociácie.


IX.

Hospodárenie asociácie

1.     Majetok asociácie tvoria:
  a)     členské príspevky,
  b)     dotácie od štátnej správy,
  c)     dary sponzorov a sponzorské príspevky, odkazy, dedičstvá a iné zdroje,
  d)     hmotný majetok združenia,
  e)     prostriedky, získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov asociácie,
   f)    získané granty a finančnej podpory,
  g)     príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku asociácie a všeobecne
           platných predpisov.
2.     Vlastná hospodárska činnosť.
Asociácia môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľom činnosti asociácie.
3.     Za hospodárenie a vedenie účtovníctva asociácie zodpovedá Prezident asociácie ako štatutárny zástupca.


X.

Zánik asociácie

1.     Asociácia zaniká:
  a)     dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou asociáciou,
  b)     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jej rozpustení.
2.     Pri zániku asociácie sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Správnou
     radou asociácie, v prípade rozhodnutia MV SR bude likvidátor určený MV SR.
     Likvidátorom môže byť len člen asociácie. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.


XI.

Záverečné ustanovenia

1.     Podrobnosti o organizácii asociácie upravuje vnútorný poriadok asociácie.
2.     Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku.XII.

Prechodné ustanovenia

1.     Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie asociácie stávajú automaticky členmi asociácie.
2.     Členovia prípravného výboru sú povinní:
  a)     oznámiť verejnosti vznik asociácie spolu s podmienkami na prijatie potenciálnych členov,
  b)     zvolať Zhromaždenie členov asociácie do troch mesiacov odo dňa registrácie asociácie.
3.     Členovia prípravného výboru sa do konania Združenia členov asociácie stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné
     obdobie končí dňom konania Zhromaždenia členov asociácie.


V Bratislave dňa 6. 12. 2002