SLOVENSKA
 O združení    Stanovy    Prihláška    Kontakty    Akcie združenia  
 programové vyhlásenie    uznesenia z VZ AHS


Program
prvého valného zhromaždenie Asociácie hydrológov Slovenska,
konaného dňa 13. marca 2003 v sídle združenia


Plus500

1.     Otvorenie
2.     Predstavenie prípravného výboru
     (Majerčáková, Miklánek, Petrovič, Szolgay, Šútor, Turčan)

     Schválenie programu

     3.    Program valného zhromaždenia
     3.1  Kontrola prezenčnej listiny
     3.2  Voľba komisií (návrhovej: 3 členovia, volebnej: 3 členovia
     3.3  Prezentácie
  3.3.1  Programového vyhlásenia
  3.3.2  Informácia o Stanovách a Vnútornom poriadku
  3.3.3  Návrh aktivít AHS
  3.3.4  Návrh programu na rok 2003

       4.  Diskusia
       5.  Členské príspevky
       6.  Diskusia
       7.  Voľby
    7.1  Prezidenta AHS (návrh pripraví Návrhová komisia)
    7.2  Správnej rady (7 členov) (návrh pripraví Návrhová komisia
    7.3  Dozornej rady (3 členovia) (návrh pripraví Návrhová komisia)
       8.  Návrh uznesení
       9.  Záver