SLOVENSKA
 O združení    Stanovy    Prihláška    Kontakty    Akcie združenia  


Asociácia  hydrológov Slovenska
Sídlo: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied,
Račianska 75, 838 11 Bratislava

  Žiadosť o zapísanie za člena v Asociácii hydrológov Slovenska

Plus500

Priezvisko:                          Meno:                     Tituly:

Profesné zameranie: 


Zamestnávateľ:

 

Postavenie v zamestnaní:


Kontaktná adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:                                                      

Svojim podpisom potvrdzujem svoju žiadosť o zapísanie za člena AHS a súčasne čestne prehlasujem. že som bezúhonný

 …………………………

 

Valného zhromaždenia sa  zúčastním:       Áno   Nie

  

V ………….                             Podpis :